Kainuun Lausujat

Runo: Taina, Tarja, Seija ja Minna. Kuva: Maija Rasmus

Ruotsin kieltä

Hyykä perju, juupa taalar.
Härät tanssaa, miki haakar.
Konkommu lilla syötävän!
Viska tanssaa suulleen hyppijän.
Konkommi lilla tokka!
Viska tanssaako hoppaa.

Kanteletar
Kalevalajuhla 2016
’Etpä tieä minkä löysin’

Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Kainuun lausujat ry ja sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki. Yhdistys kuuluu Suomen Lausujain Liittoon yhteisöjäsenenä liiton sääntöjen 5 §:ssä mainitulla tavalla.

2§  Yhdistyksen tarkoituksena on lausunnan harrastuksen ja kehityksen edistäminen

3§  Tarkoituksiaan yhdistys pyrkii toteuttamaan:

a) Järjestämällä jäsenilleen tilaisuuksia kehittyä lausujina sekä tiedollisesti että käytännöllisesti,
b) Toimeenpanemalla matineoita ja yhteisesiintymisiä,
c) Järjestämällä kursseja ja esitelmätilaisuuksia.

Yhdistyksen jäsen ei saa kantaa palkkiota esiintymisestään yhdistyksessä.
Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

4§  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen lausuntaa harrastava hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

5§  Tarvitsemansa varat yhdistys hankkii:
a) Jäsenmaksuilla
b) Toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla yleisiä juhlia, iltamia yms. Tilaisuuksia,
c) Ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

6§  Jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa.

7§  Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä yhtäläinen puhe- ja äänioikeus.

8§     Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu vuodeksi  kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksan kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet arvotaan.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään neljä jäsentä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

9§ Hallitus valitsee tarvittavat virkailijat kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

10§  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

11§  Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

12§  Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

13§  Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa hallituksen tarkemmin määräämänä aikana. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

14§  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat
3) Todetaan kokouksen osanottajat, sen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Esitetään yhdistyksen vuosikertomus
5) Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja taloudenhoitajalle
6) Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma
7) Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus
8) Hyväksytään tulo- ja menoarvio
9) Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
10) Valitaan 4 jäsentä hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle
11) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
12) Valitaan kaksi edustajaa liiton vuosikokoukseen
13) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten vähintään 14 vuorokautta aikaisemmin hallitukselle kirjallisesti tekemät aloitteet

15§ Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 17-18§:ssä mainituista asioista.

16§ Hallitus voi erottaa yhdistyksestä:
a) Jos jäsen toimii yhdistyksen tarkoituksia vastaan,
b) Jos hänen esiintymisensä on hyviä tapoja loukkaava tai julkista pahennusta herättävä

17§  Näitä sääntöjä voidaan muttaa kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa molemmissa kokouksissa vähintään ¾ annetuista äänistä. Ennen sääntöjen muutoksen lopullista hyväksymistä on siitä hankittava Suomen Lausujain liiton hallituksen lausunto.

18§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 4/5 enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.

© 2017 – Kainuun Lausujat ry